هنر زندگی مرکز مشاوره روانشناسی
دلايل و نشانه های خيانت به همسر

ازدواج يك پيوند مقدس است كه مرد و زن در آن متعهد ميشوند تا انتهای عمر خود در كنار هم در غم و شادی زندگی كنند و براي رشد و تعالی مادی و معنوی خود و ديگری تلاش كنند و در برابر تمام قوانين و ملزومات و مقررات اين پيوند آسمانی تسليم باشند و با وفاداری كامل نسبت به همسر خود در اين مسير تمام صداقت و فداكاری و توان خود را بكار بگيرند. اما با اين وجود هميشه خيانت به همسر در بين انسانها چه مرد و چه زن وجود داشته است و اين مورد هميشه موضوعی برای آثار ادبی و داستانها نيز بوده است. اما اينكه براستی علت اين اتفاق ناميمون در زندگی مشترك چيست را بطور دقيق نميتوان مشخص كرد. ديدگاه هاي روانشناختي در كنار مسايل جنسی و فيزيولوژيكی ميتوانند با هم بر اين اتفاق موثر باشند.در اين مقاله به بررسي خلاصه اين امر پرداخته ميشود و دلايل اصلي و مهم خيانت زوجين به هم و 10 نشانه پررنگ خيانت زوجين معرفی مي شوند.

ماهيت روانشناختی خيانت و نشانه های خيانت زوجين به هم

خيانت و نشانه های خيانت زوجين به هم
بنا بر يك اصل كلي در صورتي كه سطح رضايتمندی يك فرد در زندگي مشترك تا حد زيادي كاهش يابد فرد دچار افسردگي ميشود. در اين حالت فرد تلاش میكند اين سطح از رضايتمندی را حفظ كنند. اين امر در زنان و مردان متفاوت است و ريشه در تفاوتهای مرد و زن از نظر ساختاری و فيزيولوژيكی دارد. در زنان نيز مساله بسيار پيچيده است چرا كه از يك سو بايد با وابستگی هورمونی و عاطفی خود به همسر خود كنار بيايد و در مواردی نيز كاهش همين سطح وابستگی هورمونی باعث تمايل زن به خيانت ميشود. در ايران كه سنتهای دينی و پيوندهای خانوادگی نيز دارای اهميت مي باشند، ممكن است بيان علتها بسيار مشكلتر باشد. ولی بطور كلی محركهای هورمونی حرف اول را در رضايتمندی زن ميزند و محركهای روانی و روانشناختی معمولا در دوره های طولانی تر و البته پايدارتری به عنوان محرك اصلي يا كمكي مورد توجه است. در واقع سطح رضايتمندي جنسي زن و رضايت عاطفي و رواني و حس كرامت انسانی و نيازهای مازلو از نيازهاي خود شكوفايی تا نيازهای اجتماعی با هم دارای تعاملی پيچيده مي باشند. در عمل خيانت زن در ايران به هر دو دليل نيازهای فيزيولوژيكی و هم نيازهای احترام و كرامت صورت ميگيرد كه يكی آن ديگری را تقويت ميكند. بايد توجه داشت كه نيازهاي احترام ،در بالاترين سطوح اقتصادي نيز بروز ميكنند. چرا كه سطح رفاه بطور پايدار، تامين كننده نياز خود شكوفايي نيست و ارتباط نامشروع بين زنان قدرتمند در دربار پادشاهان اروپا و پادشاهان و شاهزادگان و فرماندهان اين كشورها، خود بخوبي گوياي اين مطلب است. گرايشات جنسي در اين نوع روابط بين زنان و مردان ثروتمند و قدرتمند غالبا از اهميت پاييني برخوردار است. در واقع در سطوح پايين و بالاي اجتماع، محرك اصلي به ندرت سكس است .بلكه محرك اصلي همان محرك رواني و نياز به ارضای نيازهای بالاي هرم مازلو است كه سكس را تبديل به يك ابزار واسط براي زن ميكند. زنان در انجام خيانت بسيار محتاط تر از مردان هستند. از اينرو نشانه هاي خيانت در آنها به سختي قابل دريافت است. بزرگترين نشانه خيانت زن به مرد در سردی ناگهانی زن به مرد است كه اگر ريشه هورمونی و فيزيولوژيكی نداشته باشد، ميتواند به دليل خيانت باشد و يا هشداري از شروع تمايل زن به رابطه جديد. زنان در فريب خوردن توسط مردان ديگر نيز بسيار آسيب پذيراند و از اينرو ارتباط بد آنها با همسر خود و يا ارتباط خوب آنها با مردان همكار و يا خويشاوندان ميتواند منجر به شكل گيري نرم يك رابطه دوم شود كه اصولا از ابتدا با هدف سكس نيست. نشانه هاي خيانت مردان كمي مشخص تر است و بخوبي نشان دهنده تغييرات محسوس و مشخصي در الگوهاي رفتاري است كه قبلا در فرد وجود داشت است. مرد ممكن است به نوعی سردی در روابط و حالات عصبي در خانه دچار بوده باشد. همچنين ممكن است مرد با همسر خود دچار اختلافات عميق باشد و به ناگهان تغيير نسبی مشخصی در رفتار او رخ دهد و البته اين تغيير در جهت مثبت است. مهمترين اتفاق ميتواند اين باشد كه مرد خواسته خود را در زن ديگري در بيرون خانه يافته است و اكنون بدنبال اصلاح روابط در خانه است. در مواردي هم كه رابطه جديد در پي شكل گيري به سمت ازدواج است، غالبا زن اول و حتي فرزندان در موقعيت درجه دوم قرار ميگيرند و در مواردي هم اين رابطه در حكم يك رابطه ثانويه براي رفع خلاء هاي مرد را دارد. زندگي اول مرد رونق بيشتری ميگيرد ولی بمرور دوباره به سردي ميگرايد. بطور كلي نوسانات عاطفي ميتواند با نشانه بيماري مرد و يا نارضايتي مرد و بطور كلي نشانه اي از تمايل مرد به سمت خيانت باشد. بزرگترين نشانه خيانت ميتواند برهم خوردن نظم حضور مرد در خانه باشد و اينكه وقت كمي براي خانواده دارد و در عين حال از نظر مالي تغيير محسوسی در زندگي مشتركش رخ نميدهد و حتي افت نسبي رفاه در زندگي اول او رخ ميدهد. تفاوت سطح شادماني مرد در بيرون از خانه و بوي‍ژه در ميان همكاران با سطح شادي او در خانه خود نشانه اي از نارضايتي و احتمال تمايل او به رابطه دوم باشد. رابطه دوم بدون شك آنچه را كه زن در خانه به او نميدهد به او ميبخشد و مرد را بيش از پيش از خانه دور ميكند. نشانه ديگر خيانت در مردان، بهانه جويي بي دليل و مكرر مرد در خانه است. اين مسئله در اين راستا است كه مرد قبح رابطه دوم را ميخواهد با ايراد گرفتن از خانه و فاصله گرفتن از آن توجيه كند. در بيشتر اين موارد اين ارتباط هاي دوم ناپايدار است ولي اثرات بدي روي زندگي اول و فرزندان دارد. حتي اگر متوجه اين امر نباشند، ارتباطات مخشوش بين افراد خانه و نبود رابطه صميمي و همچنين بدگويي مكرر زن از مرد در حضور فرزندان، موجب تخريب اين روابط در فرزندان ميشود.

5 نشانه خيانت زوجين به همسر خود

5 نشانه خيانت زوجين به همسر خود
در زنان و مردان يك نشانه به تنهايي موجب بروز خيانت نميشود. ولي معمولا كاهش رقابت زن به سكس، بعد از تولد فرزندان و با بالا رفتن سن تا ميان سالي، احتمال بروز خيانت افزايش مي بايد. در اين زمان مرد كه قواي جنسي قدرتمندي برخلاف زن دارد، بدنبال روابط جديد ميگردد. بطور كلي در سالهاي بعد از 3 تا 5 سال اول احتمال خيانت در زوجين بدليل بروز اختلافات بروز ميكند. ولي در فاصله سالهاي جواني تا ميانسالي زوجي كه به هم خيانت نكرده باشند به ندرت مرتكب اشتباه شده و به يك همرنگي و آرامش پايدار ميرسند. در سالهاي ميانسالي بدليل قدرت جنسي مرد و جذابين مرد كه همچنان وجود دارد، مرد ممكن است بدنبال رابطه جديد با زن جواني باشد. اين مرحله نيز بايد با مراقبت زن و تربيت در سالهاي قبل بگذرد. در زير برخي نشانه هاي اصلي بروز خيانت در زوجين آورده شده است.

1- نا منظم شدن حضور زوج در خانه
2- بهانه جويي مكرر و بي دليل زوج بويژه مرد در خانه
3- نوسانات رفتاري بين شادي و عصبانيت و بهانه جويي در خانه با نوسانات غالبا هفتگي
4- صحبت در مورد طلاق بدون اقدام براي طلاق بويژه براي مرد
5- كاهش احساس مسئوليت زوج در قبال همسر و فرزندان
6- كاهش سطح رفاه خانواده بدليل بي توجهي مرد به خانواده
7- رفت و آمدهاي بي موقع بويژه مرد به خانه
8- تفاوت ميزان شادي زوج درخانه و غمگين بودن او در خانه با شادي و خوشحالي او در بيرون از خانه و محل كار
9- ارتباطات تلفني مشكوك و بي موقع و بي دليل زوج با افراد
10- ايجا ناگهاني علايق جديد مانند جمع هاي دوستانه جديد در زوج و دوري جستن او از دوستان نزديك و يا افراد خانواده

روشهای درمان خيانت در مردان و زنان با پی گيری نشانه های خيانت


خيانت در سنين جوانی ازدواج و بعد از 5 سال اول ازدواج بسيار شايعتر است. اين نوع خيانت نشانه هايی را به همراه دارد كه عمدتا ناشی از عدم روابط صميمانه با همسر و محيط ناامن و پر تنش براي مرد يا زن است. در بسياري از موارد زوج بايد دورادور مراقب رفتارهاي همسر خود ، بدون پيش داوري باشد، تا بيشتر متوجه اصل مشكل او شود و با آرام كردن محيط خانه و بخشيدن اعتماد و احترام به او براي مدت طولاني، صبوري و در عين حال تلاش غير مستقيم براي آگاه كردن او به خطاي خود و تنظيم روابط جنسي با كيفيت و خوب براي او، گرايش دروني همسرش را به خيانت كمرنگ كند. اين رفتار درماني بايد بمدت طولاني و بدون هتاكي و تهمت زدن و صدمه زدن به شخصيت او ادامه پيدا كند و در عين حال زن بايد نسبت به جدي گرفتن مساله و برخورد جدي و محترمانه با همسر خود و صحبت بي پرده با او از طريق يك فرد بزرگتر و معتمد(بويژه هنگامي كه زن خيانت ميكند)، اقدام كند و او را متوجه عواقب سنگين كار او براي خود و خانوده اش كند.
مقالات مرتبط
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.