هنر زندگی مرکز مشاوره روانشناسی
سبکهای ارتباطی

سبک انفعالی

می‌خواهید بدانید چرا بسیاری از رابطه‌ها از نظر مشاور روانشناس به نتیجه نمی‌رسد. خوب بخش مهمی از آن به سبک ارتباطی ما با دیگران مربوط است. با شناسایی سبکهای ناکارآمد سعی کنیم از سبک مناسب استفاده کنیم. هر گاه کسی در محیط زندگی با دیگران حرفی می‌‌زند یا کاری می‌کند، از یکی از چهار سبک ارتباطی استفاده می‌کند: ابراز وجود، تهاجمی (پرخاشگرانه)، انفعالی و انفعالی - تهاجمی

ارتباط انفعالی برپایه تسلیم و امید به اجتناب از مواجه با هر هزینه‌ای قرار دارد. در این شیوه، فرد خیلی کم حرف، بدون کمترین اعتراض و در واقع بسیار کم کار است. این قبیل افراد معمولاً احساس حرمت خود و عزت نفس پایینی دارند. آنها در شناسایی نیازهای شخصی و فهم نحوه برآوردن آنها به طور مناسب دشواری دارند. آنها به جای ایجاد خطر و به هم ریختن دیگران، ناراحتی و رنج را درونی می‌کنند. این سبک به موقعیت بازنده – برنده منتهی می‌شود و به احساس قربانی شدن، تنفر و از دست دادن احساس کنترل منجر می‌شود.

سبک تهاجمی


 ارتباط تهاجمی همیشه شامل آلت دست قرار دادن دیگران است. کسانی که در محیط زندگی از سبک تهاجمی استفاده می‌کنند به دنبال موقعیت برنده بازنده هستند. آنها از دیدگاه مشاور روان درمان از ارعاب و کنترل برای براوردن نیازهای خود استفاده می‌کند. در برقراری ارتباط با دیگران بدون احترامند و به راحتی به دیگران آسیب و صدمه می‌زنند. آنها یک باور بنیادی دارند مبنی بر این که قدرت و کنترل تنها راه برآوردن نیازها است. آنها از احساس واقعی نابسندگی رنج می‌برند و فاقد قدرت همدلی با دیگران هستند.

سبک انفعالی – تهاجمی 


ارتباط تهاجمی همیشه با آلت دست قرار دادن دیگرن همراه است. سبک‌های انفعالی تهاجمی سبکی ترکیبی است، در این حالت شخص از برخورد مستقیم اجتناب می‌کند (منفعل)، اما تلاش دارد با آلت دست قرار دان دیگران به همه چیز برسد (مهاجم). آنها به جای این که در ارتباط با دیگران مستقیم عمل کنند با استفاده از اهمال‌کاری، تعلل، فراموش کاری، و ناکارآمدی عمدی به دیگران صدمه می‌زنند. این سبک ارتباط غالباً به زیر آب زنی اداری و شایعه پراکنی منتهی می‌شود.

سبک ابراز وجود


مؤثرترین و سالم‌ترین شکل ارتباط سبک ابراز وجود است. هنگامی که حرمت خود کسی سالم و بی عیب باشد به طور طبیعی خود را بیان می‌کند. قدرت بیان خود به این افراد اطمینان به رابطه بدون بازی درآوردن و آلت دست قرار دادن دیگران می‌‌دهد.

افراد با جرأت به دنبال ایجاد شرایط برد برد هستند. آنها از این باور پیروی می‌کنند که هر کسی مسئول حل مسایل شخصی خود است و هیچ طرفی خود را محق‌تر از دیگران نمی‌بیند. آنها در برابر تصمیم‌ها و کارها مسئولیت پذدیری دارند.

درک این چهار سبک ارتباط کمک می‌کند در مواجهه به افراد مشکل و سخت چگونه واکنش نشان دهیم. این سبک‌ها همچنین به مردم کمک می‌کند هنگامی که از رفتار آلت دست قرار دادن دیگران برای برآوردن نیاز‌های خود استفاده می‌کنند، از آن آگاه شده و آن را بشناسند. آنها باید به یاد داشته باشند که همیشه برای سبک ارتباطی یک انتخاب دارند. چنانچه مردم بخواهند کنترلی جدی بر زندگی خود داشته باشند باید با جرأت و با سبک ابراز وجود عمل کنند. این سبک به آنها کمک می‌کند خشم را کنار گذارده و از اثر آن بکاهند و احساس گناه را کاش دهند و رابطه‌ای شخصی و حرفه‌ای برقرار کنند. 


راهبردهایی برای توسعه ارتباط ابراز وجود

·        حرکات بدنی خود را زیر نظر بگیرید، استفاده از زبان بدن و صدای باز و جرأت‌مندانه را تمرین کنید.

·        پیش از صحبت فکر کنید. چند ثانیه صبر کنید و مطمئن شوید که پیام درستی را ارایه می‌کنید و به روشی که پیام را انتقال می‌دهید فکر کنید.

·        چنانچه تضمینی نیست عذر خواهی نکنید.

·        به خاطر داشته باشید که نه گفتن خوب است.

·        به خاطر داشته باشید که هر کسی عقیده خود را برتر می‌داند و سعی نکنید دیگران را متقاعد کنید عقاید خود را تغییر دهند


سبک‌های ارتباطی بین فردی و شاخصهای مهم آن

موضوع

منفعل

تهاجمی

منفعل– مهاجم

ابراز وجود

حرمت خود

پایین

خود محور

پایین

بالا

اثرگذاری

بیشتر مراقبت از دیگران

تنها مراقبت از خود

اجتناب از پیامدها درخواست تأیید برای کوچک‌ترین کارها

مراقبت از خود و دیگران

پیامدها و تأیید

پیش بینی عدم تأیید و عدم خطر پذیری

به پیامدها و تأییدها توجهی ندارد

مراقب هیچ کس نیست

پیش بینی تأیید و پیامدهای مثبت؛ خطر پذیری عدم تأیید

برآوردن نیازها

نیاز شخصی برآورده نمی‌شود

با هزینه دیگران نیاز خود را برطرف می‌کند

هیچ نیازی برآورده نمی‌شود

برآورنده نیاز شخصی اما نه با هزینه دیگران

اشتباهات

سرزنش خود

سرزنش دیگران

سرزنش عوامل خارجی، دفاع ازخود

اشتباهات ‌مال خود اوست بدون دفاعی بودن

انجام هدف

تا حد خود کشی انکار خود

استفاده از دیگران

کم بها کردن خود و دیگران؛ تلاش‌های ساختگی

خودافزایی،حمایت‌از دیگران

خود آگاهی

دیدن تنها ضعف‌ها

دیدن تنها نقاط قوت

تقدیر و سرنوشت مسئول است، نیازی به تغییر نیست

نقاط قوت و ضعف پذیرفته می‌شود

اعتماد و کنترل

دیگران کنترل کی‌کنند؛ عدم اعماد به خود

دیگران را کنترل می‌کند؛ عدم اعتماد به دیگران

عدم اعتماد به همه

اعتماد

احساس‌ها

افسرده و بی حالت و بی معنا

انفجاری و متخاصم

بیان غیر مستقیم و موذیانه

به طور صحیح و معتبر و آرام بیان می‌شود

واکنش نسبت به دیگران

ترحم، رنجش یا تنفر

خشم و ترس

گیج و آشفته، وناکام کننده، خشم و عدم اعتماد

احترام یا دلخوری


باز هم ممکن است در زندگی ارتباط را به طرقی برقرار کنید که کیفیت لازم را نداشته باشد. احتمالاً یکی از عوامل مهم روابط غیر مؤثری وجود پارازیتهای ارتباطی باشد. در ادامه این نوع پارازیتها تحت سه عنوان، عامل ذهنی، شرایط ارسال کننده پیام، و شرایط گیرنده پیام بررسی می‌شود.

 

مقالات مرتبط
دیدگاه ها
ثبت دیدگاه فقط برای اعضای سایت امکانپذیر است. لطفا ثبت نام کنید.